Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

De Landpachter

BLHB leden kunnen het archief bekijken, lid worden?

Landpachter PDF's

BLHB leden kunnen hier de landpachter downloaden, lid worden?

De Landpachter

'De Landpachter' is het huisorgaan van de BLHB.
Het blad verschijnt 11 keer per jaar en geeft informatie over grond- en (erf)pachtzaken in de breedste zin van het woord. De Landpachter is tevens het platform waarin leden en bestuur met elkaar communiceren en waarin ook de visie van de BLHB als belangenorganisatie naar buiten wordt uitgedragen.
 

Naast actualiteiten en achtergrondsinformatie rond grond- en pachtzaken treffen de lezers in de Landpachter ook de namen en adressen aan van personen en adviseurs tot wie men zich kan richten voor advies en ondersteuning bij zaken rond grond- en pacht. In het blad kan worden geadverteerd. Advertentietarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Een abonnement op de Landpachter kost voor begunstigers op jaarbasis € 80,-. Reageer via de contactpagina of het reactieformulier.

Pacht en gebouwen (2)

In de Landpachter nr. 1 van 2013 hebben we een artikel kunnen lezen over de pacht van gebouwen op het pachtbedrijf. In het vervolg op de serie artikelen over de gebouwen op het pacht bedrijf wil ik stil staan bij de andere mogelijkheden die er zijn om gebouwen te realiseren op het pachtbedrijf. meer »

Pacht van bedrijfsgebouwen (1).

Over de pacht en pachtprijs van bedrijfsgebouwen is behoorlijk wat onwetendheid en verwarring. Op zicht niet zo verwonderlijk, de groep pachters die bedrijfsgebouwen pachten is relatief klein. Maar de materie is dermate belangrijk en ook nu er een vernieuwd systeem van pachtprijzen voor gebouwen is ingevoerd dermate actueel is, lijkt het mij goed om in een serie korte artikelen stil te staan bij de pacht en de pachtprijs van gebouwen. Om hier wat duidelijkheid in te brengen wordt deze serie artikelen geschreven aan de hand van diverse uitspraken van de Centrale Grondkamer over gebouwen. Met de bedoeling om een juridische duiding te voorkomen, maar een vertaalslag naar de praktijk te maken. meer »

Dossier erfpacht / Ingezonden: Marktwaarde van een erfpachtrecht en …

19 mrt 2013

Door het wegvallen van de bijzondere status van erfpacht in het Burgerlijk Wetboek, ligt sinds 1992 de waarde in het economisch verkeer (de marktwaarde), net als bij ieder ander product, ten grondslag aan een erfpachttransactie. De marktwaarde speelt bij erfpacht ook een belangrijke en terugkerende rol, omdat aanpassing van de canon bij herziening, verlenging en heruitgifte veelal hierop is gebaseerd. Tegelijkertijd zien we dat erfpachtdeskundigen en taxateurs moeite hebben de definities van marktwaarde van een erfpachtrecht en van grondwaarde goed te hanteren. Belangrijk dus om hier duidelijkheid in te scheppen. meer »

Dossier erfpacht / Erfpacht en pacht financiering bij bedrijfsopvolg…

28 feb 2013

In de landpachter van december 2012 en januari 2013 is vanuit een tweetal invalshoeken aandacht besteed aan erfpacht. Ook ASR (voorheen AMEV/Fortis en thans eigendom van de Staat der Nederlanden) biedt al jaren grond in erfpacht aan, Fagoed (thans ASR en nog enige kleinere beleggers) kopen agrarische grond in en geven deze in erfpacht terug tegen een (jaarlijkse) canon, waarmee de koopsom voor de voormalige eigenaar beschikbaar is voor financiering van investeringen in bijvoorbeeld gebouwen. Recent hebben jonge agrariërs van het HAJK aan ons gevraagd om wat ideeën te geven voor de financiering van bedrijfsopvolging, nu het verkrijgen van gewone bancaire financiering toch wat lastiger blijkt te zijn geworden. meer »

Dossier erfpacht / ERFPACHT ONDERGEWAARDEERD!?

31 jan 2013

Met een aandeel van minder dan 2% van de oppervlakte landbouwgrond, blijft erfpacht ver achter bij eigendom en pacht als grondgebruiksvorm in de agrarische sector. Dat is opvallend: de sterke en zwakke punten van erfpacht afgezet tegen andere vormen van grondgebruik, zou een hoger percentage rechtvaardigen. Tijd om daar eens wat dieper in te duiken en wat meer inzicht te geven in de achtergronden van erfpacht. meer »

Dossier erfpacht - De voorwaarden maken of breken de erfpacht.

31 jan 2013

De voorwaarden in het erfpachtcontract zijn alles bepalen voor de waarde ervan. Dit zegt Piet Hopma Zijlema uit Lelystad. En hij praat uit ervaring. In het kantoor van zijn akkerbouwbedrijf in de Flevopolder praat ik met hem over erfpacht, betalingscapaciteit van grondkosten, opvolging en samenhorigheid onder de boeren. Ik praat met een bevlogen mens. Aan de wand van zijn kantoor hangen naast de diverse behaalde certificaten, prijzen en foto’s ook inspirerende teksten van grote denkers of coaches. En ook uit het gesprek blijkt dat er niet alleen een zakelijk ondernemer aan het woord is, maar ook iemand met maatschappelijke betrokkenheid en idealen. En met aandacht voor een groter geheel. meer »

Dossier erfpacht / Onjuiste berekeningswijze maakt erfpacht van over…

01 dec 2012

De auteurs Frits Seijffert en Koen de Lange bekritiseren de rekenwijze die gehanteerd wordt door het Rijksvastgoed- Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en Staatsbosbeheer (SBB) bij de uitgifte in erfpacht van gronden van de overheid. RVOB en SBB exploiteren tezamen circa 35.000 hectare aan agrarische gronden door middel van erfpacht. Ook andere erfverpachters, zoals gemeentes en particulieren hanteren in veel gevallen een onjuiste rekenwijze maar we beperken ons hier tot bovengenoemde erfverpachters. meer »

Begrotingsregels 2013 risico voor investeringen waterschappen

01 jun 2012

In een gehouden overleg met het kabinet hebben de waterschappen niet nu al de ruimte gekregen om volgend jaar hun geplande investeringsprogramma volledig te kunnen uitvoeren. In het overleg is gesproken over de bijdragen die de waterschappen, provincies en gemeenten kunnen leveren zodat Nederland kan voldoen aan de 3% begrotingsnorm uit Europa. meer »

Echtgenote van boer mag blijven pachten

01 jun 2012

Een met een akkerbouwer getrouwde pachtster mag haar grond in het Zeeuwse Westdorpe blijven pachten, ook al is zij niet degene die de dagelijkse bedrijfsvoering doet. Dat heeft het Arnhemse Pachthof uitgesproken in een zaak die was aangekaart door de verpachter van de grond. meer »

Natuur niet meer vanzelfsprekend naar de TBO’s.

01 jun 2012

Provincies in Nederland zijn gestopt met het doorleveren of subsidiëren van natuurgronden. Aanleiding is de dreiging van een juridische procedure door de Vereniging Gelijkberechtiging Grootgrondbezitters (VGG). meer »