Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

De Landpachter

86e jaargang nr. 5, 01-06-'12

Begrotingsregels 2013 risico voor investeringen waterschappen

In een gehouden overleg met het kabinet hebben de waterschappen niet nu al de ruimte gekregen om volgend jaar hun geplande investeringsprogramma volledig te kunnen uitvoeren. In het overleg is gesproken over de bijdragen die de waterschappen, provincies en gemeenten kunnen leveren zodat Nederland kan voldoen aan de 3% begrotingsnorm uit Europa.

Huub Hieltjes, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: "Waterschappen moeten investeren om in te spelen op zaken zoals zeespiegelstijging, hevigere regenbuien en verscherpte Europese milieueisen. Als we door de Nederlandse toepassing van de Europese EMU-begrotingsregels hiervoor uiteindelijk te weinig ruimte krijgen kan het bijna niet anders zijn dan dat de uitvoering van het waterbeleid serieuze vertraging oploopt. Dan zouden we niet alle verplichtingen en afspraken uit nationale en internationale regelgeving en akkoorden kunnen nakomen."

De waterschappen begrijpen dat het kabinet ook naar hen kijkt om een bijdrage te leveren aan de normen voor het EMU-saldo. Maar de waterschappen zijn eveneens door de regering gevraagd om investeringen van het Rijk over te nemen om de overheidsfinanciën te verbeteren. Dit is opgenomen in een plan dat de waterschappen met het kabinet en andere partners in het waterbeheer in 2009 en 2010 hebben opgesteld om het waterbeheer doelmatiger te maken. Inmiddels is dit plan vastgelegd in het Bestuursakkoord Water, waarmee besparingen worden gerealiseerd die oplopen tot totaal 750 miljoen euro per jaar vanaf 2020.

Investeringen belangrijk voor regionale economie


Huub Hieltjes: "Onze bedrijfsmatige systematiek van nu investeren en afschrijven over een reeks van jaren, spoort niet met de manier waarop het EMU-saldo wordt berekend. Het risico is dat we nu grote investeringen moeten uitstellen in een tijd waarin economisch herstel en vergroting van de werkgelegenheid moeten plaatsvinden. Investeringen van waterschappen zijn zeer belangrijk voor de regionale economie. Onderzoek van de Universiteit Twente heeft aangetoond dat de investeringen van waterschappen een groot multiplier effect hebben."

Een alternatief voor het niet uitvoeren van bepaalde investeringen is een forse verhoging van de waterschapsbelastingen. Huub Hieltjes: "Hierdoor zou de uitvoering van het waterbeleid door kunnen gaan, maar we willen burgers en bedrijven hier in deze economisch moeilijke tijden niet mee confronteren. Bovendien druist dit in tegen de afspraken die we met het kabinet hebben gemaakt over het niet meer dan gematigd stijgen van deze lasten. Op grond van in het Bestuursakkoord Water vastgelegde afspraken moeten de waterschappen sowieso al fors bezuinigen."

Gevolgen voor waterbeleid en werkgelegenheid

De zorg is door de Unie van Waterschappen helder verwoord in het overleg met het kabinet. Daarbij hebben de waterschappen begrip ontmoet, maar dit vertaalt zich nog niet direct in extra ruimte. Huub Hieltjes: "Er resteren nog veel vragen en onzekerheden. Om te voorkomen dat de nodige investeringen in waterveiligheid en waterkwaliteit verloren gaan, die ook van belang zijn voor werkgelegenheid voor de geplaagde Nederlandse bouwsector, is behoefte aan nader overleg." Dit zal in september plaatsvinden en wordt inmiddels voorbereid.