Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

De Landpachter

86e jaargang nr. 5, 01-06-'12

Echtgenote van boer mag blijven pachten

Een met een akkerbouwer getrouwde pachtster mag haar grond in het Zeeuwse Westdorpe blijven pachten, ook al is zij niet degene die de dagelijkse bedrijfsvoering doet. Dat heeft het Arnhemse Pachthof uitgesproken in een zaak die was aangekaart door de verpachter van de grond.

De rechter is niet gevoelig voor het argument dat de pachtster eigenlijk geen boerin is, maar iemand die een opleiding voor taalsecretariaat heeft gevolgd. De pachtster voert het akkerbouwbedrijf samen met haar man, die het voortouw neemt in de bedrijfsvoering. Dat is al zo sinds het pachtcontract tot stand kwam in de jaren 1988 en 1993. Daar is volgens de rechter sindsdien niets in veranderd. De vrouw heeft van voldoende betrokkenheid bij het bedrijf blijk gegeven.

Wat betreft de vraag welke mate van persoonlijke betrokkenheid van pachtster bij de landbouwkundige exploitatie van de verpachte percelen mag worden verwacht, is medebepalend wat partijen bij gelegenheid van het aangaan van de pachtovereenkomsten voor ogen hebben gehad. Gelet op de tussen partijen vaststaande feiten en omstandigheden (zie arrest) is onaannemelijk dat partijen in 1988 respectievelijk 1993 voor ogen hebben gehad dat pachtster bij de landbouwkundige exploitatie van de verpachte percelen zelf het voortouw diende te nemen en ligt het integendeel voor de hand dat partijen bedoelden dat volstond dat zij als echtgenote in een min of meer algemene zin bij het bedrijf van haar man zou zijn betrokken. Tegen deze achtergrond is pachtster thans voldoende bij de exploitatie van het gepachte betrokken, zodat geen sprake is van een tekortkoming. (Overige) tekortkomingen rechtvaardigen de ontbinding niet.

 

Voor de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx. LJN nummer: BW5496