Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

De Landpachter

2013e jaargang nr. 1,

Pacht van bedrijfsgebouwen (1).

Over de pacht en pachtprijs van bedrijfsgebouwen is behoorlijk wat onwetendheid en verwarring. Op zicht niet zo verwonderlijk, de groep pachters die bedrijfsgebouwen pachten is relatief klein. Maar de materie is dermate belangrijk en ook nu er een vernieuwd systeem van pachtprijzen voor gebouwen is ingevoerd dermate actueel is, lijkt het mij goed om in een serie korte artikelen stil te staan bij de pacht en de pachtprijs van gebouwen. Om hier wat duidelijkheid in te brengen wordt deze serie artikelen geschreven aan de hand van diverse uitspraken van de Centrale Grondkamer over gebouwen. Met de bedoeling om een juridische duiding te voorkomen, maar een vertaalslag naar de praktijk te maken.

1. Wat is hoevepacht?

Pacht van bedrijfsgebouwen wordt ook wel hoevepacht genoemd. De hoevepacht bestaat altijd uit minimaal één gebouw wat voor agrarische doeleinden wordt gepacht van een derde. Zonder dat de grondkamer daar een uitzondering voor maakt, is hoevepacht alleen mogelijk onder het reguliere pachtregime met volledige pachterbescherming. Dus geen liberale contracten voor de pacht van gebouwen. Er is wel een uitzondering. Er zijn wel gebouwen zoals bijvoorbeeld kassen die wel liberaal worden gepacht, maar dan enkel als de Grondkamer hiervoor de ontheffing heeft verleend. Het is goed om te beseffen dat, indien er sprake is van verpachting van een agrarisch gebouw, met agrarisch bedrijfsmatig gebruik, men valt onder de reguliere pacht. Ondanks dat men onderling kan afspreken dat het zo niet is bedoeld, of alleen maar huur betreft. Het risico voor verpachters is groot dat de pachter de Grondkamer vraagt om vastlegging van pacht. Ondanks dat er tegenwoordige veel stemmen opgaan om ook gebouwen liberaal te kunnen verpachten, is dat (nog) niet mogelijk.

In veel gevallen is de pacht van bedrijfsgebouwen in de praktijk een situatie dat een keur aan gebouwen worden verpacht. Diverse gebouwen, veel variatie in leeftijden en functies. Waarbij de inrichting in veel gevallen door pachter is aangebracht en de onderhoudsverplichting van de gebouwen soms ook nog eens gedeeld. En vaak zijn de bestaande pachtcontracten al oud en in een ver verleden afgesloten. Dat maakt het soms lastig om de actuele praktijk te vertalen naar de rechtsverhouding toen het contact is gesloten.

In een volgend artikel wil ik ingaan op de pachtprijs van de gebouwen, in relatie tot het gewijzigde pachtprijzensysteem.