Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 17-03-'16

94ste Jaarvergadering goed bezocht

De jaarvergadering van de BLHB werd met ruim tachtig aanwezigen goed bezocht. Na het interne gedeelte van de vergadering in de ochtend volgden ’s middags twee interessante en boeiende inleidingen met het thema ‘De grond onder uw bedrijf’.

BLHB-voorstel

De voorzitter, Piet van der Eijk, presenteerde het recente BLHB-voorstel over de pachtprijsbeheersing voor geliberaliseerde pacht. Deze presentatie treft bijgaand aan. BLHB-voorstel Tijdens de bijeenkomst kon hij het nieuwsfeit melden dat naar aanleiding van het voorstel de SP Kamervragen ging stellen.

 

Thema ‘De grond onder uw bedrijf’

In het middagdeel stond het thema ‘De grond onder uw bedrijf’ centraal. Twee degelijke, boeiende en interessante inleidingen. Ir. Pierre Berntsen, directeur agrarische bedrijven ABN-AMRO gaf een verhandeling op de mondiale, de Nederlandse en de Eurozone economieën en de rente. Vanuit de verschillende invalshoeken, bevolkingsgroei, producenten- en consumentenvertrouwen en gunstige omstandigheden lage rente en olieprijs is het perspectief voor de melkveehouderij gunstig. Ondanks de huidige dip in de melkprijs rekent ABN-AMRO voor de bedrijfsontwikkeling met een gemiddelde melkprijs van € 0,35. Echter door de relatief hoge kostprijs voor de uitbreidingen is het rendement van de groei beperkt en is alleen marginale groei op de melkveehouderijbedrijven verantwoord. Op Nederlands niveau schat de bank in dat de Nederlandse groei door vooral milieuaspecten beperkt wordt. AMvB-grondgebonden, fosfaatrechten, NB-vergunningen zijn daarvoor een paar voorbeelden. Tegen dezelfde context verwacht ABN-AMRO voor de akkerbouw ondanks de veelzijdigheid van de sector vergelijkbare ontwikkelingsmogelijkheden. De vraag naar grondstoffen en de prijsvorming blijft stevig. Een belangrijke uitdaging voor deze sector is of zij in de toekomst een belangrijke leverancier van plantaardig eiwit kan worden. Erik Somsen, directeur landelijk vastgoed van ‘a.s.r. vastgoed vermogensbeheer’ gaf zijn visie op beleggingen in het agrarisch vastgoed weer. Voor een belegger is het rendement en het risico van de belegging een belangrijke aspect. Stabiele inkomsten beschermd tegen inflatie en langlopende pacht- en erfpachtovereenkomsten zijn dan ook voor a.s.r. het uitgangspunt. Ook de verschillende invalshoeken van de grondmarkt werden op basis van prijsontwikkeling, mobiliteit en de relatie met de rente nader belicht. Vooral de uitleg over relatief stabiele grondprijzen en inkomsten tijdens economische crisissen benadrukte de aantrekkelijkheid van beleggingen in het agrarisch vastgoed. Het is dan ook merkwaardig dat niet meerdere grote beleggers in de agrarische markt actief zijn. Er blijft een grote behoefte aan externe financiers en dus beleggers door toenemende kapitaalsbehoefte, door knelpunten op de agrarische bedrijven en doordat de productiefactor grond steeds belangrijker wordt. A.s.r heeft daarbij een grote voorkeur om te beleggen in het instrument erfpacht. Ook wordt duurzaam bodembeheer voor beleggers een steeds belangrijker onderdeel, omdat behoud van goede vruchtbare grond mede de basis vormt van waardevastheid van de grond. Beide inleidingen zijn bijgevoegd.

Erik Somsen    . Pierre Bernsten