Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 27-03-'17

Beeld pachtafhankelijke bedrijven somber

Wageningen Economic Research concludeert in haar onderzoek dat zeer sterk pachtafhankelijke bedrijven ver onder het gemiddelde inkomen van alle bedrijven scoren. Ook is het aantal zeer sterk pachtafhankelijke bedrijven in de akkerbouw en melkveehouderij in de periode 2007-2015 sterk verminderd.

Onderzoek

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen Economic Research, (voorheen het LEI) het onderzoeksrapport ‘Pachtafhankelijke bedrijven in beeld’ gepubliceerd. Het doel is om inzicht te verschaffen in zowel de structuurkenmerken als de economische positie en resultaten van pachtafhankelijke bedrijven.

Pachtafhankelijke bedrijven

Wageningen Economic Research constateert verder dat op de zeer pachtafhankelijke akkerbouwbedrijven (met minder dan 25 % eigendom) de kosten per ha gemiddeld hoog liggen, de prijs van de korte pacht boven de reguliere pacht uitstijgt en het hier vaker om jongere bedrijfshoofden gaat. Hetzelfde beeld is in de melkveehouderij te zien: de meest pachtafhankelijke bedrijven blijven achter. Ze leunen relatief zwaar op korte pacht, hebben moeite om te investeren omdat de leencapaciteit te beperkt is. Ook de moderniteit van de gebouwen op deze bedrijven in deze sector blijft achter.

Reactie BLHB

Voor de grote middengroep geldt voor alle sectoren dat hoe afhankelijker men is van pacht, hoe slechter men scoort op het gebied van rentabiliteit, solvabiliteit en inkomen. Met andere woorden de bedrijven tussen 75% en 100% eigendom scoren het beste. De discussie die de afgelopen drie jaar is gevoerd over een mogelijke herziening van het pachtstelsel is gevoerd zonder dat de partijen konden beschikken over een economisch rapport. Cijfers en analyses ontbraken en de discussie was vooral economisch ingestoken. In de afgelopen drie jaar speelden vooral aannames en verwachtingen een rol.

De Quick-scan van Wageningen Economic Research laat opnieuw zien dat pachtbedrijven het relatief slecht doen naarmate het aandeel pacht groter is. De conclusie is dat de pachtprijs niet in verhouding staat met wat de boer kan verdienen met de grond. Met andere woorden de pachtprijs is te hoog. Het rapport geeft de problematiek van de pacht weer in een tijd waarin we in Nederland de grondgebonden landbouw nader willen invullen. Die problematiek kan nu niet meer worden genegeerd. Een tweede belangrijke punt is dat het percentage korte pacht toeneemt. Dit is een zorgelijke ontwikkeling en dit zou de staatssecretaris van Economische Zaken nu al moeten motiveren om in actie te komen. Zorgelijk omdat korte pacht een negatieve invloed heeft op de bodemkwaliteit en daarnaast de bedrijfscontinuïteit ondergraaft. Het ligt voor de hand om korte pacht in te perken.

 

Bron: “Pachtafhankelijke bedrijven in beeld” opgesteld door Huub Silvis, Ruud van der Meer en Martin Voskuilen, Wageningen University & Research.

Het volledige rapport is via de link ‘Pachtafhankelijke bedrijven in beeld’ te lezen.