Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 22-09-'16

BLHB-voorstel ‘Prijsbeheersing geliberaliseerde pacht’ beoordeeld

Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR) heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken het BLHB-voorstel ‘Prijsbeheersing geliberaliseerde pacht’ beoordeeld. De conclusie is dat de door BLHB ontwikkelde rekenmethodiek goed is.

BLHB heeft in het voorjaar 2016 een voorstel gemaakt om de pachtprijs voor geliberaliseerde pachtovereenkomsten te reguleren. Nieuwe pachtovereenkomsten worden sinds 2007 vrijwel alleen maar afgesloten via de geliberaliseerde vorm voor korter dan zes jaar.

 

Economic Research beschouwt de geliberaliseerde pachtvorm als extra ha’s waar meer voor betaald kan worden. Economich Reseach gaat voorbij aan het feit dat bedrijfsuitbreidingen als gevolg van wet- en regelgeving, schaalvergroting etc. geen extra ha’s zijn, maar een vast onderdeel van het bedrijfsareaal vormen, waarop investeringen en de bedrijfsvoering zijn gebaseerd. De forse toename van het areaal geliberaliseerde pachtvorm bewijst dat deze ha’s in toenemende mate een vast onderdeel van veel bedrijven zijn.

 

Beleidsvraag

Economic Research plaatst in haar slotbeschouwing een aantal opmerkelijke kanttekeningen omdat deze een beleidsmatig karakter hebben. Het is aan de politiek en het ministerie om de beleidsvragen te stellen en te beantwoorden en een afweging te maken of het voorstel over de prijsbeheersing voor geliberaliseerde pacht acceptabel is.

 

Brief Staatssecretaris

Inmiddels heeft BLHB  de staatsecretaris gevraagd een uitspraak over het BLHB-voorstel te doen. Het BLHB-voorstel kan op korte termijn de problematiek van de tweeslachtigheid deels opheffen en het afsluiten van langlopende overeenkomsten stimuleren. De bemiddelaar zal zich vooral richten op de langere termijn en dit heeft een structureel karakter, De ervaring leert al dat dit een langdurig proces is. In 2014 is gestart met de verkenningen en discussies over de vernieuwing van het pachtstelsel en dit zal nog de nodige tijd vragen. Bij overeenstemming tussen de partijen zal het minstens enige tijd vergen (een paar jaar) voordat de wetswijziging tot stand is gekomen. Overigens kan het BLHB-voorstel een rol spelen bij de inperking van de flexibele pacht, één van de pachtvormen in de huidige voorstellen.

 

Bijgevoegd is het volledige rapport en het artikel in de Landpachter over het rapport. Inmiddels heeft het bestuur BLHB middels een brief de staatssecretaris verzocht om het vooorstel te behandelen. Brief Stas.