Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Dordrecht | 05-04-'13

door: JvM

BLHB voorzitter Van der Eijk over de pachtnormen 2013 en evaluatie:

Vrijdag 26 april ontving de BLHB een afschrift van de brief van Staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer over de start van de evalutie pacht en pachtnormen 2013. Voorgaand staatssecretaris Henk Bleker heeft de voorbereidingen voor de evaluatie van het pachtstelsel al in gang gezet. Het verheugt me dat de evaluatie nu toch van start gaat. De BLHB heeft daar in het afgelopen jaar sterk op aangedrongen. Als inbreng voor de evaluatie heeft de BLHB in oktober 2012 de visie “Pacht als vorm van grondgebruik” uitgebracht.

De voorzitter van de Vereniging voor Agrarisch Recht, prof. mr. D.W. (Willem) Bruil zal deze evaluatie op zich nemen. Ik heb daar vertrouwen in. De BLHB heeft Willem Bruil leren kennen als een pacht(wet)deskundige die geen blad voor de mond neemt en er niet voor schroomt partijen -ook de BLHB- een spiegel voor te houden. Ik spreek dan ook de wens uit dat onder zijn leiding (belangen-)partijen zich optimaal in zullen zetten voor het behoud van voldoende pachtareaal voor de agrarische sector.

Ik ga er van uit dat ook de systematiek van de pachtprijsherziening bij de evaluatie aan de orde zal komen. Het huidige systeem met jaarlijkse aanpassing van de pachtprijzen gebaseerd op de grondbeloning laat grote schommelingen zien. Het zal iedereen duidelijk zijn dat er aan het ge-jojo met pachtprijzen een einde moet komen. De prijsschommelingen geven duidelijk aan dat de pachtprijs wordt gebaseerd op de verkeerde parameters. Het zou beter zijn om het op de (pacht)grond verdiende inkomen te laten aan de pachter die immers ook het risico draagt en aan de verpachter een stabiel rendement op zijn verpachte grond te doen toekomen.  Ik ben ook benieuwd naar de berekeningen van het LEI waarmee ze ertoe komen dat de pachtprijzen in het Rivierengebied hoger zijn dan in de IJsselmeerpolders.

De pachtnormen 2013 worden op 1 juli a.s. van kracht en met ingang van het pachtjaar daaropvolgend toegepast. Voor het lopende pachtjaar zijn de pachtnormen 2012 nog van toepassing. Voor de meeste pachtcontracten hebben de nu aangekondigde veranderpercentages dus pas effect in 2014.

Piet van der Eijk

Voorzitter BLHB