Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 26-02-'18

BLHB wenst aanpassing beleid Rijksgronden

De BLHB pleit voor agrarische structuurverbetering als doel van het beleid voor de agrarische Rijksgronden. Ook pleit BLHB om de inschrijvingen voor de uitgifte van agrarische gronden te schrappen en te kiezen voor een beheer dat gericht is op de toekomst en tot een duurzame agrarische bedrijfsvoering leidt. Dit schrijft BLHB in een brief naar Staatsecretaris Knops van Binnenlandse zaken.

Beleggingsobject

Sinds 2010 worden de agrarische rijksgronden als een belegging te beschouwd. Het rendement is het uitgangspunt voor het beheer Om het hoogst mogelijke rendement te verkrijgen, worden inschrijvingen georganiseerd. Deze leiden tot absurde hoge pachtprijzen en tot een aantal negatieve effecten. Hoge prijzen leiden tot roofbouw van de grond. Ook worden een groot aantal bedrijven in de IJsselmeerpolders door deze inschrijvingen uitgesloten. Het Rijk was in de IJsselmeerpolders aanvankelijk de enige eigenaar en heeft in belangrijke mate de bedrijfsontwikkeling in dit gebied bepaald. Zij bepaalt nog steeds in belangrijke mate de grondmarkt. Het kader voor de inschrijvingen is beperkt door bouwplan voorschriften. Bedrijven met innovatieve teelten worden hierdoor op voorhand uitgesloten.

Haaks op regeringsprogramma

De inschrijving en de door RVB gebruikte geliberaliseerde pachtvorm staan haaks op de beleidsambities van dit kabinet. De manier waarop de grond nu wordt gebruikt draagt niet bij aan een duurzaam bodembeheer. Ook kan door de uitgifte middels kortlopende pachtovereenkomsten geen invulling aan de klimaatdoelstellingen, maatschappelijke wensen ten aanzien van de landbouw worden gegeven. De ambitie, door de huidige minister meermaals uitgesproken, om landbouw en natuur in harmonie te brengen, wordt door dit uitgiftebeleid effectief doorkruist.

Funest voor bedrijfsontwikkeling

De hoge pachtprijzen en de korte duur van de overeenkomsten dragen niet bij aan de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf en de agrarische structuur voor de toekomst. Het tegendeel is waar. De kortdurende pacht en fluctuatie in de bedrijfsgrootte die hiervan het gevolg is maakt de agrariër afhankelijk en draagt niet bij aan de bedrijfsstructuur en -continuïteit. De bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf is gericht op lange termijn en vraagt stabiliteit en voorzienbaarheid, ook in de bedrijfsgrootte.

Oproep herziening beleid

BLHB verzoekt de staatssecretaris om het beleid voor de agrarische gronden van het Rijk te herzien. Ook agrarische structuurverbetering dient mede als basis voor het beheer te dienen. Ook heeft BLHB kritiek op de wijze waarop het beheer door RVB naar de individuele agrariër wordt uitgevoerd. Deze kenmerkt zich door passiviteit, slechte bereikbaarheid en een gebrek aan betrokkenheid.

De brief is via de link Herziening beleid agrarische gronden te lezen.