Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 25-05-'18

Forse bijstelling regionormen en veranderpercentage 2018

De berekende regionormen 2018 zijn voor los bouw- en grasland zijn gemiddeld fors naar beneden bijgesteld. De veranderpercentages zijn voor 13 pachtregio’s negatief en dit leidt voor het komende pachtjaar in deze regio’s tot een pachtprijsvermindering. Alleen de pachtregio IJsselmeerpolders heeft een toename van de regionorm en een veranderpercentage en dit kan tot een pachtprijsverhoging van 7% kan leiden. Dit zijn de uitkomsten die door de Minister van LNV zijn gepubliceerd en op 1 juli 2018 ingaan.

Veehouderijregio’s

De 8 pachtregio’s met overwegend melkveehouderij hebben zelfs een forse bijstelling van de regionorm en daardoor ook een fors negatief veranderpercentages. Deze varieert tussen -19% tot -34%. De verklaring van deze forse bijstelling ligt voor de hand en is daarmee logisch. Voor het bepalen van de regionorm in 2018 wordt het jaarlijkse gemiddelde over de jaren 2012-2016 genomen. Ten opzichte van 2017 betekent dit dat 2011 is weggevallen en 2016 erbij is gekomen. 2011 was een goed jaar voor de melkveehouderij en 2016 een extreem slecht jaar. Dit verklaart deze drastische aanpassingen. Vanuit deze invalshoek kan de conclusieworden getrokken dat het systeem goed functioneert. Overigens waren de veranderpercentages in 2017 ook negatief.

 

Overigens moeten de forse aanpassingen van de regionormen naar beneden in 2017 en 2018 worden genuanceerd en vanuit een juiste invalshoek worden beoordeeld. In 2015 en 2016 zijn de regionormen in deze melkveehouderijregio’s echter fors gestegen. Globaal genomen ligt de gemiddelde regionorm voor deze pachtregio’s met overwegend melkveehouderij nu iets lager dan de regionorm in 2014. De conclusie kan dan worden getrokken dat de vastgestelde regionormen in 2015 en 2016 wel erg hoog waren en nu weer naar een redelijk niveau zijn gecorrigeerd.

 

Akkerbouwregio’s

De pachtregio’s Bouwhoek/Hogeland en Veenkoloniën/Oldambt zijn wederom naar beneden vastgesteld. De lagere opbrengsten voor pootaardappelen, graan en/of suikerbieten hebben dit veroorzaakt. Daarentegen was de inschatting dat voor de pachtregio Zuidwestelijk akkerbouwgebied een positief veranderpercentage zou worden berekend. De lagere regionorm en dus negatief veranderpercentage is veroorzaakt door de correctie van de berekende grondbeloning met het vereist rendement voor de grondprijs. Het verschil tussen 2017 en 2018 is -15%  waardoor ondanks de betere berekende bedrijfsuitkomsten toch nog tot een lagere regionorm volgt.

 

De pachtregio IJsselmeerpolders neemt om meerdere redenen een bijzondere positie in. Als enige van de pachtregio’s werd een hogere regionorm en een positief veranderpercentage vastgesteld. Deze regio had al de hoogste regionorm maar het gat tussen de hoogste en één na hoogste is met bijna € 300,= wel erg groot geworden. Dit vraagt nog wel de nodige aandacht omdat in dit gebied twijfels over de representativiteit van de ‘LEI-bedrijven’ zijn. De gemiddelde regionorm van de pachtregio’s ligt in 2018 nog altijd iets hoger dan 2014.

 

De belangrijkste conclusie is dat de regionormen en veranderpercentages in 2018 door de matige bedrijfsuitkomsten gemiddeld terecht naar beneden zijn gesteld. De regionormen en veranderpercentages in 2017 en 2018 dienen te worden beschouwd als een correctie op de forse verhogingen in 2015 en 2016 en bevinden nu weer bijna op het niveau van 2014.

 

 Los land


Tabel 1

Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland

Pachtprijsgebied

Regionorm 2018

(euro/ha)

Regionorm 2017

(euro/ha)

Veranderpercentage 2017

Bouwhoek en Hogeland

653

677

-4

Veenkoloniën en Oldambt

640

743

-14

Noordelijk weidegebied

586

796

-26

Oostelijk veehouderijgebied

608

755

-19

Centraal veehouderijgebied

467

633

-26

IJsselmeerpolders

1.125

1.049

7

Westelijk Holland

548

653

-16

Waterland en Droogmakerijen

296

414

-29

Hollands/Utrechts weidegebied

706

932

-24

Rivierengebied

631

861

-27

Zuidwestelijk akkerbouwgebied

505

513

-2

Zuidwest-Brabant

740

781

-5

Zuidelijk veehouderijgebied

550

838

-34

Zuid-Limburg

718

878

-18

         

 

 

Tabel 2

Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los tuinland

Pachtprijsgebied

Regionorm 2018

(euro/ha)

Regionorm 2017

(euro/ha)

Veranderpercentage 2018

Westelijk Holland a)

3.108

2.714

15

Rest van Nederland

2.071

1.695

22

a) Exclusief boomkwekerij in het gebied Boskoop en Rijneveld.

         

 

 Agrarische bedrijfsgebouwen

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen (artikel 16 Pachtprijzenbesluit 2007) en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten (artikel 20) worden verhoogd met 1,46%, de gemiddelde bouwkostenindex over 2013-2017 (zie tabel 3).

 

Tabel 3

Nieuwe hoogst toelaatbare pachtprijs per hectare voor de bedrijfsgebouwen van akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven en overige bedrijven in 2018

Aard van het

bedrijf

Doelmatigheid

Nieuw  

Zeer goed

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Akkerbouw

482

379

289

213

149

86

Melkvee

1.239

974

744

547

380

218

Overig

745

587

448

329

229

131

               

 

Woningen

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 3,9% (inflatie van 1,4% plus 2,5%). Dat is gelijk aan het basishuurverhogingspercentage volgens het huurprijzenbeleid woonruimte.

 

De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten aangegaan op of na 1 september 2007, wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel uit het woningwaarderingsstelsel (WWS). De tabel van het puntenstelsel is overeenkomstig de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte verhoogd met 1,4% (inflatiepercentage over 2017).