Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 05-09-'17

Geen vervolg voor BLHB

BLHB ziet geen mogelijkheden voor een vervolg op het pachtoverleg over de zogenaamde losse eindjes. BLHB is alleen welkom onder de voorwaarde dat de BLHB het zogenaamde eindakkoord van Spelderholt onderschrijft.

Geen ruimte
Op initiatief van LTO en FPG zijn, in het verlengde van de gestaakte bemiddelingspoging van de heer Sicko Heldoorn, de partijen betrokken bij het Spelderholt-overleg uitgenodigd om een vervolg te geven aan het zogenaamde eindakkoord. Daarbij wordt van de BLHB verlangd dat zij de uitgangspunten van het eindakkoord onderschrijft alvorens tot het overleg te worden toegelaten. De door de BLHB ingebrachte bespreekpunten kunnen volgens FPG en LTO niet aan de agenda worden toegevoegd. Onder deze randvoorwaarde acht het bestuur van de BLHB, die eerder nog een compromisvoorstel via de bemiddelaar in juni heeft ingebracht, overleg niet in het belang van de pachters.
Het initiatief van FPG en LTO was bedoeld om de zogenaamde losse eindjes van het eindakkoord verder uit te werken. In de agenda werd geen ruimte geboden om de door de BLHB gewenste punten (de door Heldoorn benoemde verschilpunten waarover nog geen overeenstemming is bereikt) te behandelen.Eindakkoord geen basis

Vorig jaar zijn pogingen om tot vernieuwing van het pachtstelsel te komen gestrand. Het afsluiten van langdurige en/of reguliere pachtcontracten zou hierdoor in de toekomst gerealiseerd moeten worden. De continuïteit van de bedrijfsvoering voor agrarisch ondernemers en behoud van duurzaam grondgebruik moest hiermee worden geborgd. BLHB en ook NAJK waren van mening dat het eindvoorstel aan deze doelen voorbij ging. Verder waren BLHB en NAJK het ook niet eens met de uitfasering van reguliere pacht en de wijze waarop de pachtprijs bij nieuwe contracten tot stand komt. Volgens BLHB en NAJK diende het pachtprijssysteem een relatie te hebben met de verdiencapaciteit van de grond. Ook hadden BLHB en NAJK geen vertrouwen in de voorgestelde wijze van correctieve pachtprijstoetsing. De verpachtersorganisaties en LTO-Nederland staan wel achter het voorstel. Onderdeel van het voorstel is vrije pachtprijzen voor flexibele (geliberaliseerde) pacht. Deze vorm kan alleen getoetst worden aan pachtprijzen in de vrije markt. Daarnaast zou voor de huidige reguliere pacht een overgangstermijn gaan gelden waarin de reguliere pacht op termijn overgaat naar vrije prijzen. Voor de overige nieuwe voorgestelde pachtvormen met een vrije aanvangsprijs (nieuwe reguliere pacht en loopbaanpacht) kan pachtprijsaanpassing plaatsvinden op basis van een index. Deze voorstellen konden niet op instemming van BLHB en NAJK rekenen.