Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 10-12-'16

Heldoorn bemiddelaar

Sicko Heldoorn is door de staatssecretaris aangewezen als bemiddelaar voor de herziening van het pachtstelsel. Vorige week is de benoeming in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Achtergrond

Heldoorn is 60 jaar en waarnemend burgemeester van Dantumadiel. In 1987 werd hij voor de PvdA lid van de provinciale staten en in 1992 gedurende 10 jaar gedeputeerde in Friesland. Vervolgens burgemeester van de gemeenten Opsterland en Assen. Zijn studie was sociologie.

Rol bemiddelaar

Eerder dit jaar informeerde de staatssecretaris de Tweede Kamer over de herziening van het pachtstelsel. Het eindvoorstel van de initiatiefnemers over de herziening van het pachtstel op 20 april 2016 - het zogenaamde Spelderholt-overleg - werd door de pachtersorganisaties BLHB en NAJK niet ondersteund. De staatssecretaris heeft afscheid van de initiatiefnemers genomen om een frisse herstart mogelijk te maken. Nieuwe gezichtspunten en invalshoeken zijn nodig om tot een oplossing te komen. De bemiddelaar krijgt de opdracht de laatste verschillen rondom de herziening van het pachtstelsel te overbruggen. Het eindvoorstel is voor de staatssecretaris richtinggevend tot een breder gedragen doorstel te komen.

BLHB

Het aanstellen van een bemiddelaar is volgens BLHB het beste perspectief om het overleg een nieuwe impuls te geven. Het bestuur had haar haar wensen voor het proces en de bemiddelaar naar de staatssecretaris kenbaar gemaakt. De bemiddelaar is volstrekt onafhankelijk, heeft geen banden met pachters- of verpachtersorganisaties en in het verleden daarin geen positie ingenomen. Wel dient de bemiddelaar het belang van pacht voor de agrarische sector te kennen. Geen jurist wordt geambieerd omdat de pacht meer is dan wetteksten. Een landbouweconomische achtergrond en een praktische inslag hebben een pre. Kennis van en ervaring met de overheid, beleid en wetgevingsprocessen werden voorgesteld.

BLHB is dan ook content met deze benoeming omdat met het door gewenst kader van BLHB rekening is gehouden. Hierdoor kan een voortvarende start op basis van vertrouwen worden gemaakt.

BLHB gaat er zondermeer vanuit dat de bemiddelaar zich op een goede wijze laat faciliteren. Vooral de landbouweconomische invalshoek is van belang en kan desgewenst door het voormalige LEI worden geleverd. Ook de betrokkenheid van het ministerie van EZ is noodzakelijk omdat zij eindverantwoordelijk voor het pachtdossier is en de koppeling met andere dossiers kan maken waaronder recentelijk de wetten over de grondgebonden groei melkveehouderij en het fosfaatstelsel. Deze integrale benadering heeft tot nu toe ontbroken.

De opdracht voor de bemiddelaar dient vooraf helder te worden geformuleerd. Volgens de staatssecretaris moeten de laatste verschillen overbrugd worden. Het benoemen van deze verschillen is belang. Dit geeft duidelijkheid voor de partijen en moet richtinggevend zijn voor de opdracht en de te voeren gesprekken onder leiding van de bemiddelaar.