Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 16-12-'16

Herhaalde oproep kandidaten voor bestuur BLHB

Het bestuur roept kandidaten op te solliciteren naar een vacature in het bestuur BLHB. Deze ontstaat in het voorjaar van 2017. In het voorjaar van 2017 is de heer J. Bosman statutair aftredend als lid van het bestuur BLHB en hij stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur bestaat uit vijf leden; deze vergaderen ca. 10 keer per jaar bij voorkeur in Nijkerk.

Op basis van de binnengekomen reacties doet het bestuur een voordracht aan de ledenraad. Het bestuur stelt daarvoor een sollicitatiecommissie in. De ledenraad benoemt in februari 2017 het nieuwe bestuurslid in haar vergadering.

Profiel kandidaat-bestuurslid BLHB Aspecten / voorkeur waaraan kandidaat moet voldoen:

- Bij voorkeur pachter.

- Strategisch en tactisch.

- Sociaal bewogen, netwerk in de sector.

- Enige bestuurlijke ervaring.

- Mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

- Professioneel bestuurder.

- Een (lichte) voorkeur voor melkveehouder en/of ervaring met landgoederen.

Praktische aspecten:

- Boer of boerin.

- Bij voorkeur in de leeftijd van 30-60 jaar.

 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 31 december per email of brief verzenden naar de secretaris van het bestuur: Mevrouw T. J. de Jong - Steneker Sanjesreed 6 9062 EK Oenkerk tsteneker@blhb.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris tel. 058-7508148 / 06-50548343.