Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 26-02-'16

Jaarvergadering district Groningen/Drenthe 1 maart 2016

BLHB-district Groningen-Drenthe houdt haar Jaarvergadering op dinsdag 1 maart 2016. De uitnodiging en programma treft u bijgaand aan.

De BLHB district Groningen-Drenthe nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering welke zal plaatsvinden op:

Dinsdag 1 Maart 2016

Cafe Centraal

Dorpsstraat 8 9482 PC Tynaarlo Tel. 0592-541271

Aanvang 20.00 uur

MET ALS GASTPREKER: Eric Pelleboer voorzitter NAJK Agenda:

1. Opening

2. Notulen van de jaarvergadering van 05-03-2015 (zie bijlage)

3. Jaarverslag penningmeester

4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

5. Bestuursmededelingen Dhr. M.Pestman en Dhr. P.Borgman zijn beide aftredend en niet herkiesbaar. Omdat de voorzitter en secretaris beide aftredend zijn zullen de taken binnen het bestuur opnieuw worden verdeeld. Als bestuur zijn we verheugd te kunnen mededelen dat er een nieuw bestuurlid aan het bestuur wordt voorgesteld : Dhr. J.A. Flikweert woonachtig te Bellingwolde. Zonder tegen kandidaten zal Dhr. Flikweert het bestuur de komende tijd versterken.

6. Informatie over de huidige pacht onderhandelingen. Dhr. Van Rozen algemeen adviseur van de BLHB zal deze avond aanwezig zijn om ons bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen en standpunten. Na afloop van zijn inleiding is er een korte vraag en antwoord ronde.

7. Gastspreker Dhr. Eric Pelleboer. Eric Pelleboer, akkerbouwer en ook voorzitter NAJK zal deze avond ons komen informeren over de visie van vnl. jonge landbouwers over de huidige landbouw. In een tweet kom je te weten dat slechts 4% van de bedrijfshoofden jonger is dan 35 jaar. Bijna 30% is ouder dan 65 jaar. De landbouw in Nederland vergrijst dus in rap tempo. Eric zal ingaan op de rol van pacht bij de bedrijfsvoering van jonge boeren, en andere ontwikkelingen binnen de landbouw die van invloed zijn op onze bedrijven, al dan niet in combinatie met opvolging. Na afloop van zijn inleiding is er ruimte voor vragen en discussie. Het bestuur is van mening dat met de komst van Eric deze avond er een goede aanleiding is dat leden en niet leden komen met evt. bedrijfsopvolgers. Bij het spelderholt overleg tussen pachters en verpachters was Eric vertegenwoordiger namens NAJK dus voldoende reden voor alle belanghebbenden om deze avond te bezoeken.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.