Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 25-05-'18

Minister Schouten wenst langdurige pachtrelaties

Volgens minister Schouten raakt duurzaam bodembeheer andere belangrijke beleidsthema’s of heeft een sleutelrol voor de realisatie van andere beleidsdoelen. De uitvoering van duurzaam bodembeheer is alleen mogelijk als langdurige pachtrelaties tussen verpachter en pachter ontstaan en dienen volgens haar dan ook te worden bevorderd. Dit zijn tevens voor de minister de belangrijkste uitgangspunten voor de herziening van het pachtstelsel. Met dit streven wordt een belangrijke wens van de BLHB vervuld.

Duurzaam Bodembeheer

Minister Schouten heeft deze week haar beleid voor de Bodemstrategie kenbaar gemaakt. Duurzaam bodembeheer helpt de bodemkwaliteit te verbeteren. Het geeft een betere bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur, leidt tot een betere waterkwaliteit en grotere waterbuffering, een grote biodiversiteit en kan tevens aan de klimaatopgave bijdragen, volgens de minister. Het streefbeeld is dat alle Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam worden beheerd. Hiervoor roept zij alle betrokkenen op om zich voor dit beleid in te zetten, zich daaraan te committeren en zich daaraan te committeren. De BLHB kan dit beleidsstreven onderschrijven en wenst bij de uitvoering betrokken te worden.

 

Duurzame pachtrelaties

In haar brief wordt een aanzet voor een programma landbouwbodems gegeven. Hierdoor wordt een doorkijk naar de uitwerking van het voorgestelde beleid gegeven. Het investeren in kennisontwikkeling maar ook moet de kennis over de handelingsperspectieven voor agrarische ondernemers worden vergroot. Het ontwikkelen en het toepassen van indicatoten en instrumenten om als kader te dienen voor het bepalen van de bodemkwaliteit op bedrijfsniveau, is een belangrijke gewenste uitwerking. Het bodempaspoort wordt als begrip geïntroduceerd. Verder valt de expliciete erkenning op dat een te intensief gebruik van de bodem schadelijk is en dat bij duurzaam bodembeheer ook een duurzaam inkomen voor de noodzakelijk is. Dit dient uiteraard neer te slaan in de pachtprijs en de grondprijs. Pachtprijsbeheersing ligt dan ook voor de hand.

 

Het bevorderen van langdurige pachtrelaties tussen verpachters en pachters en duurzaam bodembeheer zijn voor haar belangrijke uitgangspunten voor de herziening van het pachtbeleid. Doordat nu duidelijke uitgangspunten zijn gekozen moet voortgang in de herziening van het pachtstelsel op korte termijn mogelijk zijn. De gewenste koppeling tussen duurzaam bodembeheer en langdurige pachtrelaties wordt al meerdere jaren door de BLHB bepleit en ziet deze uitwerking dan ook als een doorbraak. De doorbraak betreft niet alleen deze koppeling van deze dossiers maar verwacht dat de minister in de toekomst ook andere beleidsdossiers met het (toekomstige) pachtbeleid gaat koppelen. De BLHB zal zich daarvoor inzetten.

 

Dit betekent tevens dat het eindvoorstel van Spelderholt dat door LTO en FPG wordt ondersteund, geen reële optie meer zal zijn. Aan de randvoorwaarde om langdurige pachtrelaties te bevorderen voldoet dit eindvoorstel niet omdat kortlopende overeenkomsten volgens dit voorstel niet worden ontmoedigd maar feitelijk gestimuleerd. Dat de minister geen kortlopende pachtovereenkomsten wenst, blijkt in de brief verder uit haar voornemen om dat zij samen met het verantwoordelijke ministerie voor Rijksvastgoedbedrijf (RVB), BiZa, haar streven in het beleid voor de uitgifte van Rijksgronden te verankeren.

 

De BLHB onderschrijft het beleid van de minister en ziet deze brief als een belangrijke stap voor de herziening van het pachtstelsel. Ook ziet de BLHB als direct betrokkene een belangrijke rol voor de uitwerking van deze Bodembrief