Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Den Haag | 26-04-'13

door: jvm

Opdracht tot evaluatie pachtwetgeving verleend

Op 26 april 2013 ontving de BLHB een afschrift van de brief van Staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer over de start van de evalutie pacht en pachtnormen 2013. Voorgaand staatssecretaris Henk Bleker heeft de voorbereidingen voor de evaluatie van het pachtstelsel al in gang gezet.

In de brief aan de kamer staat dat het tijd is te onderzoeken welke pachtvormen er nodig zijn in het kader van schaalvergroting, een gezonde bedrijfsstructuur en verantwoord grondgebruik in de agrarische sector. Om voldoende pachtareaal voor de agrarische sector in stand te houden moet het tevens aantrekkelijk zijn voor grondeigenaren om grond te verpachten. De heer prof. mr. D.W. (Willem) Bruil, voorzitter van de Vereniging voor Agrarisch Recht, is bereid gevonden deze evaluatie op zich te nemen. De evaluatie zal niet alleen juridisch van aard zijn, maar juist ook een economische invalshoek hebben. Diverse (belangen-) partijen hebben visies en artikelen gepubliceerd over de op handen zijnde evaluatie, waaruit blijkt dat het veld om een brede evaluatie roept. Deze visies en uiteraard alle bij de pacht belang hebbende partijen zullen bij de evaluatie worden betrokken.

De kernvraag van evaluatie luidt vooralsnog: "Zijn de huidige pachtvormen een adequaat financieringsinstrument voor de landbouw?". 

Deze vraag valt uiteen in drie deelgebieden die in de evaluatie aan de orde dienen te komen, te weten:

 

  • breng de ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van het grondgebruik in de landbouw in beeld.
  • onderzoek of de huidige pachtvormen daar bij passen
  • herbezin op de rol die de Grondkamers daarbinnen vervullen.

 

De heer Bruil zal deze evaluatievragen nog nader specificeren.

(klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer)