Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 26-02-'16

Oplossing problematiek kortlopende pachtovereenkomsten

Het afsluiten van langlopende pachtovereenkomsten kan volgens het bestuur van de BLHB op een eenvoudige manier worden gestimuleerd. Voor deze oplossing is geen wetswijziging nodig: de staatssecretaris kan gebruik maken van een Algemene Maatregel van Bestuur.

Uitgangspunten Spelderholt

Het opheffen van de tweeslachtigheid van het huidige pachtsysteem lag aan de basis van het Spelderholt-overleg, de herziening van het pachtstelsel. Nieuwe pachtovereenkomsten worden sinds 2007 vrijwel alleen maar via de geliberaliseerde vorm voor korter dan zes jaar afgesloten. Volgens de initiatiefnemers Valk, Snijders en Verbakel van het Spelderholt-overleg lag de oplossing in het beperken van deze geliberaliseerde pachtvorm. In 2014 sloten alle belangenorganisaties een deelakkoord, maar dit stuitte nadien op bezwaren van de verpachters. Op dit moment is op verzoek van de staatssecretaris inmiddels een derde ronde ingelast. In december 2015 hebben de pachtersorganisaties afzonderlijk hun visie op het vervolg gegeven. Nadien lag het overleg nagenoeg stil. De complexiteit is groot en de initiatiefnemers kunnen vooralsnog geen oplossing vinden.

Toenemende noodzaak

De huidige wet- en regelgeving en het toekomstig beleid versterkt de grondgebondenheid en daarmee ook de noodzaak voor het afsluiten van langlopende overeenkomsten. Ook voor de praktische bedrijfsvoering is dit wenselijk en het biedt een betere basis voor de bedrijfscontinuïteit. De financierbaarheid van het bedrijf is met langlopende overeenkomsten beter geborgd. De problematiek van de bodemvruchtbaarheid wordt in relatie tot de kortlopende overeenkomsten steeds zichtbaarder. De hoge pachtprijzen voor kortlopende overeenkomsten dwingen de agrariër tot het uiterste om nog iets op deze grond te kunnen verdienen. Kortom, investeringen in de bodem vinden alleen plaats indien langere overeenkomsten worden afgesloten; kortlopende overeenkomsten zijn dus niet wenselijk. Deze ontwikkeling krijgt steeds meer politieke aandacht. De nodige Kamervragen worden gesteld en steeds meer politieke partijen maken zich zorgen.

Antwoord gevonden

De wetgever heeft bij de totstandkoming van de pachtregel in 2007 al rekening gehouden dat het noodzakelijk kon worden om de geliberaliseerde pachtvorm te beperken. Het bestuur van de BLHB heeft deze mogelijkheid uitgewerkt. De huidige pachtprijzensystematiek kan als basis dienen zodat er geen ingewikkeld instrument hoeft te worden opgetuigd. Ook hoeft de staatsecretaris voor de toepassing de wet niet aan te passen maar kan volstaan met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). In het voorstel van het bestuur BLHB wordt de verpachter met het afsluiten van langlopende overeenkomsten gestimuleerd en beloond. Op 18 februari 2015 wordt het voorstel ter bespreking aan de Ledenraad voorgelegd. Vervolgens vindt een presentatie op de Jaarvergadering plaats en worden andere stakeholders bij de uitwerking betrokken. Meer informatie vindt u in het achtergrondartikel en uitgebreide technische toelichting kunt u onderstaande aanklikken.BLHB-voorstel pachtprijsbeheersing geliberaliseerde pacht