Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 22-06-'18

Rijksvastgoedbedrijf stelt haar beleid bij

Staatssecretaris Knops stelt verbeteringen voor om de communicatie en de dienstverlening tussen Rijsvastgoedbedrijf (RVB) en haar pachters te verbeteren. De medewerkers krijgen instructies over klantgericht te communiceren en de bereikbaarheid is al op een aantal punten gewijzigd. Naast de al eerder opgeloste problematiek over de door onjuiste pachtnota’s die door de BLHB aanhangig is gemaakt, is dit de kern van de beantwoording van de staatssecretaris op Kamervragen.

Menselijk handelingen oorzaak

In de beantwoording op de Kamervragen van de VVD., Lodders en Middendorp, meldt staatssecretaris Knops dat de problematiek van de pachtnota’s een gevolg is van een fout in het proces. Menselijk handelingen hebben er toe geleid dat het veranderpercentages niet is doorgevoerd. In eerste instantie waren volgens RVB problemen in de software de oorzaak maar dit blijkt anders te liggen. Volgens de staatssecretaris werd parallel aan de verzending van de onjuist facturen de pachtherziening ter hand genomen. Waarom de RVB vervolgens toch weer herinneringsnota’s verzond, wordt niet door de Staatssecretaris beantwoord.

Het niet eerder en actief communiceren naar de pachters was een inschattingsfout van RVB. Nu door deze acties van de BLHB en pachters aangedragen probleem wordt opgelost, is een goede zaak maar er is nog een lange weg voor RVB te gaan.

Probleem dieper

De onjuiste pachtnota’s is echter niet het hoofdprobleem. Een fout kan immers worden gemaakt maar de wijze waarop deze organisatie met signalen omgaat, is zorgelijk. De staatssecretaris heeft bij de RVB deze problemen ook geconstateerd en heeft al de nodige maatregelen getroffen.

De reactietijden en de telefonische bereikbaarheid van de RVB zijn gewijzigd om de directe bereikbaarheid van het Rijksvastgoedbedrijf te verbeteren. Op alle facturen worden het centrale telefoonnummer 088-1158000 vermeld en is tijdens kantooruren bereikbaar is. De centrale telefonist kan per onderwerp gericht doorverbinden naar meerdere contactpersonen. Digitale communicatie met het Rijksvastgoedbedrijf via e-mail is mogelijk via postbus.rvb.debiteuren@rijksoverheid.nl of postbus.rvb.pacht@rijksoverheid.nl. Op de website van het Rijksvastgoedbedrijf (www.rijksvastgoedbedrijf.nl/verhuur) kan via het reactieformulier worden gereageerd. Binnen een week volgt een reactie van het Rijksvastgoedbedrijf via e-mail.

De medewerkers binnen de sectie Agrarisch Gebruik van de afdeling Verhuur & Taxaties krijgen instructies over klantgericht (schriftelijk en telefonisch) communiceren. Vooral dit punt is van groot belang omdat dit mogelijk de belangrijkste aanzet voor de broodnodige cultuuromslag kan geven. De betrokkenheid en klantgericht was bij deze organisatie al een groot probleem.

Uiteraard kunnen maatregelen worden genomen maar de mensen moeten het uitvoeren. Een instructie is niet voldoende maar vraagt geheel andere aanpak en doet een groot beroep op het aanpassingsvermogen van de mensen. Niet reageren op brieven zoal deze al door de BLHB in februari 2018 zijn verzonden, zijn daarvan een voorbeeld.

Evaluatie nodig

Ook de staatssecretaris heeft in zijn beantwoording aangegeven dat de verbetering van de bereikbaarheid en de doorlooptijd dient te worden gemonitord.  BLHB zal dit ook doen en via haar leden krijgt zij een goed overzicht van de stand van zaken. Op 14 juni heeft de BLHB een tweede bijeenkomst met RVB gehad. Voor de BLHB ligt hier een basis voor haar inbreng om suggesties voor het verbeteren van de bereikbaarheid en dienstverlening waaronder de specificatie van de nota’s  naar voren te brengen. Een ander belangrijk graadmater voor de BLHB is nu de actuele vraag op welke wijze RVB invulling geeft aan het herziene beleid voor de uitgifte van haar gronden. De BLHB heeft haar wens geuit om hierbij te willen worden betrokken en heeft deze toezegging dat een concept met de BLHB wordt gedeeld.