Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 18-04-'16

SP-Kamervragen beantwoord

Recent heeft staatssecretaris Van Dam antwoorden gegeven op door de SP gestelde Kamervragen. Die vragen waren gesteld naar aanleiding van het BLHB-voorstel waarin prijstoetsing voor geliberaliseerde pacht wordt voorgesteld.

De staatssecretaris geeft in zijn beantwoording aan dat een herziening van het pachtstelsel alleen kans van slagen heeft indien deze tegemoet komt aan de diverse wensen vanuit de praktijk, uitvoerbaar is en voldoende door pachters en verpachters wordt gedragen. De staatssecretaris wil eerst de partijen vertegenwoordigd in het Spelderholt-overleg de gelegenheid geven dit overleg af te ronden, voordat hij andere voorstellen in overweging neemt. Gezien het belang van een breed gedragen voorstel vindt hij het van belang dat BLHB nu eerst met de andere belangenpartijen het gesprek voert over het BLHB-voorstel. Daarmee geeft hij aan dat hij vooralsnog geen standpunt over het BLHB-voorstel wil innemen. Een positief punt is dat de staatssecretaris aangeeft dat hij voorstander is van een pachtsysteem dat langdurige pachtrelaties tussen verpachters en pachters stimuleert, bijdraagt aan een duurzaam grondgebruik en een zekere mate van flexibiliteit biedt. Hij kan zich voorstellen dat hij een nieuw pachtbeleid aan deze criteria wil toetsen. Het is een trendbreuk dat de staatssecretaris nu voor het eerst zijn visie kenbaar maakt en deze visie onderschrijft de BLHB-wensen. Voor de antwoorden op de vragen of de bodemvruchtbaarheid achteruit gaat door kortdurende pachtcontracten en de drastische prijsverhogingen en inschrijvingen grijpt de staatsecretaris terug op zijn beantwoording van eerder gestelde D’66-Kamervragen. Hij ziet de hoge prijzen als een kwestie van vraag en aanbod. Over de bodemvruchtbaarheid meldt hij dat dit geen probleem is omdat als we vooraf eisen stellen aan het bouwplan en vooraf en achteraf een bodemrapport laten maken. Bij dit laatste heeft BLHB haar bedenkingen. Voor de volledige tekst van de beantwoording zijn de documenten bijgevoegd.

SP-beantwoording

 

D'66-beantwoording