Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Haren | 25-02-'16

Twee nieuwe bestuursleden

Op voordracht van het bestuur heeft de Ledenraad van de BLHB op 18 februari 2016 Tjitske de Jong-Steneker te Oenkerk en Corné Hermus te Lelystad tot bestuursleden benoemd. Piet van der Eijk en Hans Meijer zijn door de ledenraad herbenoemd.

In 2015 hebben J.C. Hoogland te Sint Annaparochie en G. Harmsen te Hengelo (Gld) te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te willen stellen. Eind 2015 heeft het bestuur in de Landpachter en op de website een oproep geplaatst. Door het bestuur is een sollicitatiecommissie ingesteld bestaande uit twee bestuursleden en een afgevaardigde namens de Ledenraad. Op basis van de bevindingen heeft het bestuur een voordracht geformuleerd. De ledenraad heeft deze voordracht tot benoeming overgenomen. De presentatie van de twee nieuwe bestuursleden vindt in de Landpachter van maart 2016 plaats. Piet van der Eijk en Hans Meijer waren volgens het rooster aftredend en stelden zich herkiesbaar. Beiden zijn door de Ledenraad herbenoemd.
Door het vertrek van J.C. Hoogland diende een nieuwe vicevoorzitter te worden benoemd. Hans Meijer is als vicevoorzitter aangewezen.