Organisatie voor pachters, eigenaren, grondgebruikers en erfpachters

Bestuur

Voorzitter

Ir. P.J. van der Eijk
Dordrecht
Eijk@blhb.nl
06-25277783


Bestuurslid

J.A. Groeneveld
Lattrop-Breklenkamp
j.a.groeneveld@hotmail.com
06-53792284


Bestuurslid

C. Hermus
Lelystad
hermusagro@gmail.com
0320-222131
06-54726522


Secretaris, Penningmeester

mr. T. de Jong-Steneker
Oenkerk
tjitske_steneker@hotmail.com
058-7508148
06-50548343


Bestuurslid

Drs. J.G. Meijer
Cadzand
strijder@xs4all.nl
0117-392502


Adviseur

ing. A.F. van Rozen
Haren
rozen@blhb.nl
06-51379560


Lid Worden van BLHB

Wordt ook lid van BLHB

Over BLHB

De BLHB, Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers is sinds 1922 dé belangenvereniging voor pachters, erfpachters, en overige grondgebruikers.

De belangrijkste doelstellingen van de BLHB zijn:

Continuïteit van het grondgebruik voor pachter en eigenaar-gebruiker, De exploitatiekosten van de grond dienen gebaseerd te zijn op de reële agrarische gebruiks waarde en de mogelijkheid een redelijk inkomen te genereren.

Waarom de BLHB naast de standsorganisatie?

In de standsorganisatie worden zowel de belangen van de eigenaar-verpachter als die van de eigenaar-gebruiker en de pachter behartigd. Dat geeft problemen zodra de belangen uiteen lopen. De BLHB behartigt daarom uitsluitend de belangen van de agrarisch grondgebruiker: de eigenaar-gebruiker, de erfpachter en de pachter. Daarbij komt dat de omvang van het pachtareaal afneemt, met als logisch gevolg dat binnen de standsorganisaties de belangen van de pachter steeds minder aandacht krijgen of onder­geschikt worden gemaakt aan de mestwetgeving en de regeling betreffende de gewasbeschermingsmiddelen.

De agrarisch grondgebruiker wordt geconfronteerd met een zeer ingewikkelde en veelomvattende wetgeving. De pachtwetgeving is daar een voorbeeld van. Daarom is een zeer specifieke deskundigheid in de belangenbehartiging door een gespecialiseerde organisatie nodig. De BLHB is die specifieke organisatie, en dus noodzakelijk voor pachters, eigenaren-grondgebruikers en erfpachters.

Wat doet de BLHB?

Het spreekt voor zich dat de BLHB met grote regelmaat haar standpunt kenbaar maakt aan de diverse maatschappelijke en politieke organisaties, die op hun beurt de BLHB om advies vragen. Bovendien brengt de BLHB in de media haar standpunten naar voren en bewerkstelligt zij mede daardoor een brede maatschappelijke discussie aangaande pacht en grondgebruik.

De BLHB heeft een eigen verenigingsorgaan, De Landpachter, dat maandelijks verschijnt. De Landpachter bevat naast veel interessante en nuttige artikelen over grond- en pachtzaken, ook informatie over de BLHB. Leden van de BLHB ontvangen De Landpachter gratis.

Wat kost een lidmaatschap?

Het lidmaatschap en de bijbehorende kosten bedragen € 80,00 per jaar.

Indien er niet voor een machtiging is gekozen wordt er € 5,- voor administratiekosten bij het bedrag opgeteld.

Advisering

Een belangrijke taak van de BLHB is de advisering aan, en de juridische begeleiding van leden van de BLHB. De BLHB beschikt over een netwerk van adviseurs over geheel Nederland dat voor de leden beschikbaar staat. Dat is nodig omdat zich immers steeds weer problemen voordoen in verband met wijziging van pachtnormen, bouwen, verbouwen, quotering, milieuwetgeving, mestwetgeving, natuur en landschap, enz. Wat te doen bij zaken als pachtopzegging, het aangaan van een erfpachtcontract, een aanwijzing als beheersgebied, landinrichting of onteigening?

Steeds komt u voor de vraag te staan: hoe kan ik mijn belangen het beste veilig stellen? Met al deze problemen kunt u bij de BLHB terecht! De BLHB heeft diverse juridisch adviseurs die samenwerken met deskundigen op gebied van grond- en pachtzaken. ­De eerste algemene adviezen zijn voor de leden van de BLHB gratis. Aan de BLHB zijn advocaten gelieerd, die gespecialiseerd zijn in het agrarisch recht en het onteigeningsrecht.

Geschiedenis

Op 1 september 1922 werd besloten tot de oprichting van de BLHB. Initiatiefnemer en later algemeen secretaris van de BLHB, Hendrik van Houten, omschreef de acute problemen die op dat moment heersten op het pachtgebied als volgt:

De ellendige positie van de Noord-Friesche Gardeniers (tuinders) maakte grote indruk op mij. Vakkundige, harde werkers die heel sober leefden, teerden hun met moeite verworven spaarpenningen in en dreigden ten gronde te gaan. Zij moesten 300 tot 400 gulden pacht per ha beta­len, maar zelf hadden zij geen redelijk bestaan: armoede bij de werkers op de vaderlandse bodem enerzijds, hoge arbeidsloze inkomens bij de bezitters van de grond anderzijds.

De eerste decennia van haar bestaan heeft de BLHB zich ingezet om de rechtspositie van de pachter bij wet te doen vastleggen. Mede door bundeling van de pachters in de BLHB is de pachtwetgeving tot stand gekomen, welke uiteindelijk heeft geresulteerd in de Pachtwet van 1958, die thans met een aantal aanpassingen nog steeds geldt. Hiermee is de rechtsbescherming van de pachter voor wat betreft reguliere pachtcontracten tot op heden gewaarborgd.

Deze rechtsbescherming is onder druk komen te staan. De wijziging van de Pachtwet in 1995 geeft de mogelijkheid van pachtovereenkomsten continuatierecht en prijstoetsing (bijzondere kortdurende pacht of eenmalige pacht). De eens zo kenmerkende zekerheid van het grondgebruik middels pacht is op zijn retour. Anno 2002 worden zelfs voorstellen gedaan de Pachtwet in zijn geheel af te schaffen en voor een groot gedeelte alles aan de werking van de markt over te laten.

Op deze wijze kunnen wanneer het gepachte een essentieel onderdeel van het bedrijf is, dezelfde omstandigheden ontstaan die aanleiding waren voor de oprichting van de BLHB in 1922. Geen continuïteit, geen recht op indeplaatsstelling en een vrije pachtprijs betekenen voor de pachter in 2002 (rekening houdend met de geldontwaarding ten opzichte van 1922) pachtprijzen van
€ 908,- (circa fl. 2000,-) tot € 1.800,- (circa fl. 4000,-) per ha.

De naam van de BLHB

BLHB stond voor Bond van Landpachters en Hypotheekboeren in Nederland. Enige jaren geleden is besloten de naam iets te moderniseren, en deze te wijzigen in Bond van Landpachters en eigen grond-gebruikers in Nederland. Vanwege de naamsbekendheid is besloten de afkorting BLHB en het logo van de BLHB te handhaven. De doelstellingen van de BLHB zijn vanzelfsprekend niet veranderd.

De BLHB: DE organisatie voor pachters, eigenaren-grondgebruikers en erfpachters!